Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


 

Mokinių priėmimas į MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJĄ vyks

2011 m. birželio 4 d. (šeštadienį) 10.00 val.

Dokumentai priimami nuo 9.00 val. 111 kabinete. 

Skaityti daugiau

Šią savaitę gimnazijoje karaliauja MUZIKA. Šią savaitę gimnazijoj vyksta ,,Muzikos savaitė ‘‘, kurią organizuoja Mokinių taryba, o veda gimnazijos prezidentė Greta Gragalevičiūtė. 
Šauniai pasirodo visos klasės .
Šio puikaus metų renginio paskutiniai akordai skambės penktadienį.

***
Muzika ir ritmas randa kelią į slapčiausią vietą žmogaus sieloje.
Peter Hoeg


Muzika privalo išskelti ugnį iš žmogaus sielos.
L. van Bethovenas

Muzika – tai didžiausias gėris, kurį pažįsta mirtingieji.
D. Adisonas

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį.
R.Vagneris

p1090833p1090837p1090841 p1090843 p1090849 

p1090852 p1090855 p1090880 p1090881 p1090882 p1090885 

p1090889 p1090894p1090895 p1090900p1090902p1090904p1090916p1090920p1090923 

Skaityti daugiau

Mokinių priėmimas į MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJĄ vyks

2011 m. birželio 4 d. (šeštadienį) 10.00 val.

Dokumentai priimami nuo 9.00 val. 111 kabinete. 

Skaityti daugiau


Tradicinė abiturientų kelionė į Kryžių kalnąGegužės 6 d. gimnazijos abiturientai vyko į Kryžių kalną - analogų Europoje neturinčią sakralinę vietą pastatyti savo kryžių. Čia jie turėjo galimybę pasimelsti, pamąstyti apie ateitį, sėkmę, pasirinkimus, atsakomybę... ,,Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių. Viešpatie, sustiprink mano viltį’’. Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje už abiturientų sėkmę šv. Mišias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Piotr Wojtonis MIC. 
Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius, liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile. Kryžius į kalną neša ir stato tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės – ištisi kaimai, parapijos, įvairios organizacijos, šeimos, giminės, klasės. Kryžių statymo motyvus dažnai atspindi prie jų pritvirtinti arba juose įrėžti įrašai: padėkos, maldavimai, prašymai, pažadai, vardai, datos, įvardyti svarbiausi gyvenimo įvykiai. Kryžiai bei koplytstulpiai yra ne tik žmonių maldingumo atspindys, bet kai kurie pripažinti ir kultūros paminklais.
Abiturientai, jų auklėtojos bei gimnazijos kapelionas pabuvojo ne tik Kryžių kalne, bet ir Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne. Vienuoliams svetingumas – šventa pareiga. Visus atvykstančius į vienuolyną šv. Benediktas liepia priimti kaip patį Kristų, nes Jis yra pasakęs: „Buvau keleivis, ir mane priglaudėte“ (Mt 25, 35). Tai vyrų vienuolynas, kurių dauguma – prancūzai, atvažiavę iš savo tėvynės melstis už Lietuvą. Regula griežta, kontempliatyvi. Pagrindinė veikla – malda ir grigališkasis giedojimas, kurio didžiulėje, bet jaukioje bažnyčioje kelis kartus per dieną leidžiama klausytis ir pasauliečiams. Vienuoliai pasirinko ir visą savo gyvenimą paskyrė Dievo ieškojimui. Patyrę, kaip veikia Dievas, jie gali supratimu, patarimu bei malda padėti ieškančiam pašaukimo, norinčiam pagilinti tikėjimo ar maldos gyvenimą, išgyvenančiam sunkumus. Čia gera tiems, kurie ieško tylos, ramybės, poilsio, maldos. 
Kas įsimena, viešint Šv. Benedikto vienuolyne? Vienuolių susikaupimas, vidinė šviesa ir, žinoma, tyla. Čia daug tylos ir ramybės. Vienuoliai dirba labai daug: prižiūri patalpas, daržus, sodina medžius, tvarko didžiulę parko teritoriją, turi bičių, atlieka įvairius buities darbus, skaito, meldžiasi ir gieda. Aplink vienuolyną įspūdingas peizažas – atsiveria begalinės tolumos.  
Tai buvo labai prasminga kelionė.

  vaikai vaikai2  p5060032baznycia 

kalnaskryz p5060015 p5060019

Skaityti daugiau

Mokinių priėmimas į MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJĄ vyks

2011 m. birželio 4 d. (šeštadienį) 10.00 val.

Dokumentai priimami nuo 9.00 val. 111 kabinete.

Skaityti daugiau


Marijonų gimnazijoje - Atvirų durų popietė

Gegužės 5 dieną į organizuotą Atvirų durų popietę rinkosi būsimieji penktokai ir jų tėveliai, ketinantys mokytis Marijonų gimnazijoje. Tai buvo gera proga svečiams pabendrauti su direktoriumi kun. dr. Vytautu Briliumi MIC, pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičiene, mokytojais, daugiau sužinoti apie gimnaziją. 
Direktorius papasakojo apie gimnaziją, priminė jos istoriją, atsakė į tėvų klausimus. Ši mokymo įstaiga įkurta dar 1923 metais, bet 1940 m. okupantų uždaryta. Mokyklos veikla atgaivinta tik 1997 metais kunigų marijonų inciatyva. 2007 metais atgaivintas ir gimnazijos statusas. Jau išleistos 6 abiturientų laidos. Gimnazija nedidelė – mokosi 395 mokiniai. 
Pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė papasakojo apie aukštus gimnazijos mokinių pasiekimus ir laimėjimus konkursuose, olimpiadose, puikiai išlaikomus brandos egzaminus. Priminė būsimiems penktokams apie įstojimo į gimnaziją sąlygas. Kvietė mokytis jaukioje, saugioje, tolerantiškoje, katalikiškoje aplinkoje. Taip pat atsakė į tėvų klausimus. 
Svečiams koncertavo gimnazijos dainininkai ir šokėjai, parengti mokytojų Eglės Tiškienės, Jolitos Lukšienės, Birutės Stankienės.
Tikimės, kad Atvirų durų popietėje lankęsi būsimi penktokai ir jų tėvai gavo pakankamai informacijos apie gimnaziją ir rudenį sulauksime gausaus būrio naujų mokinių.

p1090751p1090760p1090779 p1090785

p1090735p1090749p1090737p1090740   

p1090781 p1090787p1090727p1090730

Skaityti daugiau

Tėvelius ir būsimus mokinius, stosiančius

į 5 klasę, kviečiame į

ATVIRŲ DURŲ POPIETĘ

Marijonų gimnazijoje.

Gegužės 5 d., ketvirtadienį,

17.30 val. aktų salėje.

Skaityti daugiau

Balandžio 15 d. Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio mokykloje vyko tautinių šokių festivalis ,,Kai būrin jaunystė sueina‘‘,

kuriame dalyvavęs ir mūsų gimnazijos šokių kolektyvas parsivežė PADĖKĄ.

Sveikiname šokėjus ir m okytoją Jolitą Lukšienę !

 

   

Skaityti daugiau

Mokinių priėmimas į MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJĄ vyks

2011 m. birželio 4 d. (šeštadienį) 10.00 val.

Dokumentai priimami nuo 9.00 val. 111 kabinete. 

Skaityti daugiau

Gimnazijos matematikų laimėjimai

Jau ne kartą rašėme apie Marijonų gimnazistų pergales kasmetiniuose įvairiuose savivaldybės, apskrities konkursuose bei respublikinėse olimpiadose, kur pelno prizines vietas, tačiau šiemet ypač užderėjo matematikos olimpiadų laimėtojų. Tai didelis džiaugsmas ir moksleiviams, ir jų mokytojams. Gabių mokinių ugdymui Marijonų gimnazijoje skiriama nemažai dėmesio. Tai yra ne siekiamybė, o realybė. Štai prieš šventes vykusių olimpiadų rezultatai.

Skaityti daugiau