Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Istorija

Lietuvoje dar daug kas prisimena prieš karą Marijampolėje veikusią Marijonų gimnaziją, kuri 1940 m. okupantų buvo uždaryta. Prasmingas gimnazijos raidos kelias. 1921 m. Švietimo ministerija marijonams leido Marijampolėje steigti privačią aukštesniąją mokyklą. 1923 m. vienuolyno teritorijoje buvo pastatytas trijų aukštų juvenatas – gimnazija su bendrabučiu. 1923 m. gimnazija buvo prilyginta valstybinėms mokykloms. Norinčiųjų mokytis Marijonų gimnazijoje buvo gana daug. Klasėje mokydavosi nuo 20 iki 30 jaunuolių. Į gimnaziją buvo priimami berniukai nuo dvylikos metų. Gimnazija išleido dvylika abiturientų laidų. Pirmaisiais mokslo metais mokymas buvo nemokamas.

h1r

Marijampolės marijonų spaustuvė ir biblioteka

Tačiau jau nuo 1923-ųjų reikėjo mokėti po penkiasdešimt litų per metus už mokslą ir 5 Lt už egzaminą. Kunigų marijonų vienuolija, gimnazijos steigėja, stengėsi priimti kuo daugiau neturtingų tėvų vaikų atleisdama juos nuo mokesčio už mokslą. Labai daug mokinių gyveno mokyklos bendrabutyje. Už bendrabutį reikėjo mokėti 35 litus per mėnesį. Jame gyveno gimnazistai beveik iš visos Lietuvos.

h2r

Marijampolės marijonų vienuolynas ir Marijonų gimnazija

Svarbiausias gimnazijos uždavinys – paruošti jaunuolius aukštajam mokslui ir išsiugdyti kandidatų savajai kongregacijai. Ši klasikinė gimnazija formavo tvirtus mokslo žinių pagrindus. Užsienio kalbų mokytojai su gimnazistais bendravo dėstomąja kalba. Be kalbų didelis dėmesys buvo skiriamas filosofijai, fizikai, matematikai, gamtos ir visuomenės mokslams, istorijai, braižybai, dailyraščiui ir fizinei kultūrai. Be to, nuolat buvo kreipiamas dėmesys į mokinio mandagumą, tvarkingumą, švarumą, stropumą ir t. t. Marijonų gimnazijoje veikė eucharistininkų, literatų, visuomenininkų, abstinentų, sportininkų, dramos mėgėjų būreliai. 1940 m. okupantai gimnaziją uždarė. Jos turtas – raštinės archyvas, žemėlapiai, paveikslai, monetos ir kt. – buvo perduotas Marijampolės Rygiškių Jono valstybinei berniukų gimnazijai. Daug Marijampolės marijonų gimnazijos auklėtinių tapo mokytojais, kunigais, gydytojais, inžinieriais, teisininkais ir kitų sričių darbuotojais.

Nuo gimnazijos įkūrimo iki 1937 m. jai vadovavo direktorius istorikas
kun. dr. Jonas Totoraitis MIC.
Nuo 1937 m. iki 1940-ųjų – kun dr. Juozas Grigaitis MIC.
Mokyklos veikla atgaivinta 1997 m. kunigų marijonų iniciatyva.
Nuo šių metų iki 2003 m. jai vadovavo kun. Remigijus Gaidys MIC.

Nuo 2003 m. m. iki 2005 m. m. Marijonų vidurinei mokyklai vadovavo
kun. dr. Vytautas Brilius MIC.
Nuo 2005 m. m. iki 2006 m. m. – Valdas Pileckas.

Nuo 2006 m.m. iki 2011 m.m.- kun. dr. Vytautas Brilius MIC

Nuo 2011 m.m. iki 2015 m.m. – Rasa Šalaševičienė

Nuo 2015 m.m. – Saulius Andriuška

h3r

Marijampolės marijonų gimnazijos mokytojai

Marijampolės marijonų gimnazijos pastatas buvo labai nugyventas ir pirmiausia teko jį kapitališkai remontuoti. Šiuo metu reikėjo ne tik materialinės paramos, bet ir suburti mokytojų kolektyvą. Iš pradžių jau veikiančiai mokyklai patalpas suteikė  pradinė mokykla – darželis ,,Želmenėliai”, o vėliau – Marijampolės 5-oji vidurinė mokykla. 2000 m. rugsėjo 1-ąją duris atvėrė senasis suremontuotas gimnazijos pastatas.