Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Projektas „Marijampolės marijonų gimnazijos mokymosi aplinkos modernizavimas“

Marijampolės marijonų gimnazija nuo 2018 m. lapkričio mėn. įgyvendina projektą „Marijampolės marijonų gimnazijos mokymosi aplinkos modernizavimas“. Projekto pagrindinis tikslas – modernizuoti mokymosi aplinką, didinant gimnazijos veiklos efektyvumą ir sukuriant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves ir aplinką. Iš viso bus modernizuotos 28 edukacinės erdvės: 6 pradinių klasių kabinetai, 9 kalbų (lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos), 3 gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos), 3 matematikos kabinetai, 2 socialinių mokslų,  informacinių technologijų kabinetas, technologijų kabinetas,  dailės kabinetas, skaitykla ir aktų salė. Projekto tikslinė grupė – gimnazijoje besimokantys 1-8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių moksleiviai. Įgyvendintos veiklos užtikrins kokybišką ugdymo procesą, leis taikyti inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus, pritaikant prie skirtingų mokinių poreikių, mokantis individualiai ar grupėmis. Įdiegtos techninės priemonės ir įsigyti baldai skatins didins mokinių domėjimąsi mokomaisiais dalykais, skatins mokymo dalykų integraciją, didins mokymo proceso efektyvumą.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“. Projekto bendra vertė – 296 604,64 Eur, iš kurių 243 215,80 Eur finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir 53 388,84 Eur finansuojama iš Marijampolės marijonų gimnazijos lėšų.

Projekto įgyvendinimo trukmė  – 12 mėn.