Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės. Skatinimas ir drausminimas. Finansinė atsakomybė.

43. Mokinių elgesio taisyklės:
43. 1. stropiai ir sąžiningai mokytis;
43. 2. lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, turėti tėvų prašymą, gauti dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo sutikimą. Išvykstant su tėvais (globėjais) mokslo metų eigoje, tėvai rašo prašymą Gimnazijos direktoriaus vardu nurodydami išvykimo priežastį, trukmę bei įsipareigodami prisiimti atsakomybę už vaikų saugumą ir mokymosi tęstinumą išvykos metu;
43. 3. praleidus trijų dienų pamokas atnešti tėvų (globėjų) parašytą pateisinimą, o praleidus keturių ir daugiau dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą;
43. 4. susirgus ar susižeidus kreiptis į Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę ar mokytoją bei klasės auklėtoją;
43. 5. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius;
43. 6. dėvėti tik Gimnazijos uniformą: žalią uniforminį švarką, juodas kelnes, mergaitėms šiltuoju metų laiku – languotą uniforminį sijoną;
43. 7. atsinešti reikalingas mokymo priemones, kiekvienoje pamokoje turėti pasiekimų knygelę;
43. 8. pagarbiai bendrauti su mokytojais, Gimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų;
43. 9. įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasveikinimą;
43. 10. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;
43. 11. pamokų ir pertraukų metu draudžiama išeiti iš Gimnazijos teritorijos be atskiro administracijos leidimo;
43. 12. pertraukų metu tinkamai elgtis Gimnazijoje, žaisti Gimnazijos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas;
43. 13. drabužius kabinti tik individualioje spintelėje, nepalikti joje pinigų, mobiliųjų telefonų ir kitokių vertingų daiktų, taip pat maisto; šaltuoju metų laiku atsinešti avalynę persiavimui;
43. 14. vėlų rudenį ir žiemą, einant į sporto salę, būtina apsivilkti striukę bei užsidėti kepurę;
43. 15. bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti; valgymo patalpoje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
43. 16. diskotekose, kituose popamokiniuose renginiuose laikytis mokytojų nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir budinčiųjų reikalavimus; organizuojant diskoteką, būtina užpildyti reikalingą formą;
43. 17. rugsėjo 1 dienai mokinys privalo pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje ir pristatyti pažymą (ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.);
43. 18. negalima šiukšlinti, sėdėti ant palangių, bėgioti koridoriais, laiptais, gadinti jungiklius ir visą Gimnazijos inventorių;
43. 19. negalima lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus;
43. 20. tėvams parašius prašymą išbraukti mokinį iš gimnazijos mokinių sąrašo ar mokiniui pabaigus gimnaziją, mokinys pateikia klasės auklėtojui užpildytą Mokinio atsiskaitymo lapą.

44. Marijonų gimnazijos mokiniui draudžiama:
44. 1. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, vartoti necenzūrinius žodžius, muštis, įžeidinėti kitus;
44. 2. Gimnazijoje, jos teritorijoje ir ne teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, jas nešiotis, tyčiotis iš kitų mokinių, bendruomenės narių;
44. 3. atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas;
44. 4. per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais;
44. 5. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;
44. 6. lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus.

45. Mokinių skatinimas:
45. 1. mokinių skatinimo tvarką nustato direktorius su mokytojų taryba;
45. 2. mokiniai skatinami pagyrimo raštais už visus mokslo metus;
45. 3. gali būti skatinami ekskursijomis, ypatingais atvejais – piniginėmis premijomis mokymo priemonėms įsigyti.

46. Mokinių drausminimas:
46. 1. pažeidus mokinio elgesio taisykles, taikomos šios nuobaudos:
46. 1. 1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba žodžiu ar raštu;
46. 1. 2. tėvų (globėjų) iškvietimas į Gimnaziją;
46. 1. 3. už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinio elgesys gali būti svarstomas Prevencinio darbo grupės posėdyje, Mokytojų taryboje, Gimnazijos taryboje;
46. 2. įvykdęs nusižengimą, mokinys privalo rašyti pasiaiškinimą direktoriaus vardu;
46. 3. Gimnazijos direktorius, išsiaiškinęs nusikaltimo priežastis ir aplinkybes, skiria nuobaudą;
46. 4. nuobauda įforminama direktoriaus įsakymu, fiksuojama mokinio asmens byloje, supažindinami tėvai, gali būti skelbiama viešai;
46. 5. direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:
46. 5. 1. pastaba;
46. 5. 2. papeikimas;
46. 5. 3. įspėjimas;
46. 5. 4. pašalinimas iš Gimnazijos; mokinio pašalinimo iš Gimnazijos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui;
46. 6. mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus sprendžia direktorius, vadovaudamasis Švietimo įstatymu;
46. 7. neleistina mokinių bausti fizinėmis bausmėmis, išvaryti iš pamokos.

47. Finansinė atsakomybė:
47. 1. už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas, nuniokotas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis pats ir mokinio tėvai (globėjai);
47. 2. Gimnazijos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas.