Veikla:

  • Aptarnauja bibliotekos vartotojus abonemente ir skaityklose
  • Išduoda leidinius į namus
  • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas
  • Interneto skaitykla
  • Naujienų ir teminės spaudinių parodos
  • Kopijavimo paslaugos
  • Įrašo informaciją į elektronines laikmenas
  • Atspausdina informaciją popieriuje

Darbo laikas:

Pirmadienis

7.40 – 9.40 val download wdr mediathek movies.

12.00 – 17.00 val.

Antradienis

10.35 – 11.05 val.

14.00 – 17.00 val.

Trečiadienis

10.35 – 11.05 val download audio files from the internet.

14.00 – 17.00 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00 val.

Penktadienis

8.00 – 17.00 val word herunterladen windows 10 kostenlos.

Pietų pertrauka:

ketvirtadienis, penktadienis 13.00 – 14.00 val.

Bibliotekininkė Loreta Tolkovienė

Bibliotekos tel instagram neue version herunterladen. 8-343-59276

 

Aprūpinimo vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis tvarka

1. Vadovėliai ir kitoms mokymo priemonės perkamos panaudojant moksleivio krepšelio lėšas download prohibited. Papildomai skiria lėšų Steigėjas.
2. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių paklausos tyrimo etapai:

2.1. mokyklos mokomųjų dalykų metodiniams būreliams pateikiami:

2.1.1 download youtube to mp3 online. vadovėlių užsakymo sąrašai,

2.1.2. galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir jų komplektų sąrašas,

2.1.3 iš leidyklų gautos vadovėlių anotacijos download ometv.

2.2. Kiekviena metodinė grupė, remiantis anksčiau paminėtais dokumentais, aptaria ir raštu pateikia norimų užsakyti
vadovėlių ir kitų mokymo priemonių sąrašą atsakingam asmeniui ir Metodinės tarybos pirmininkei jetzt herunterladen und installieren.

2.3.Surenkama informacija apie būsimų 6 klasių mokinių užsienio kalbos bei 11 klasės mokinių dalykų pasirinkimus.

2.4. Metodinėje taryboje apsvarstomi metodinėse grupėse sudaryti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių užsakymų sąrašai messenger for free.
Atsižvelgiant į turimas lėšas, sudaromi: vadovėlių užsakymo sąrašas, kitų mokymo priemonių sąrašas. Sąrašuose gali būti tik
nevienkartinio naudojimo mokymo priemonės wallpaper Christmas for free. Pratybų sąsiuvinius mokiniai perkasi patys.

2.5. Mokyklos tarybai pritarus, mokyklos direktorius tvirtina įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir
literatūros sąrašus.

2.6. Iki einamų metų gruodžio 31 d. mokykla panaudoja vadovėlių įsigyjimui skirtas lėšas.

2.7. Už vadovėlių, vadovėlių komplektų dalių, literatūros užsakymų organizavimą, pirkimą, apskaitą, išdavimą,
savalaikį ataskaitų pateikimą atsakinga mokyklos bibliotekos darbuotoja L.Tolkovienė

Atlyginimo už prarastus vadovėlius, knygas ar kitus dokumentus tvarka:

1. Už mokyklos turto gadinimą atsako moksleivis ir jo šeima ( sumoka, remontuoja arba pakeičia nauju daiktu).

2. Skaitytojas, praradęs arba nepataisomai sugadinęs leidinį, vadovėlį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos
pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti jo rinkos kainą. ( Pinigai mokami mokyklos buhalterijoje ir skiriami naujų leidinių įsigijimui).

3. Jei moksleivis negrąžina knygų, vadovėlių arba neatlygina padarytos žalos, klasės vadovas apie tai informuoja tėvus.