Marijampolės marijonų gimnazija
Prisikėlimo kelionė

Prisikėlimo kelionė

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė. Pačios svarbiausios šios savaitės dienos – Didysis tridienis: ketvirtadienis, penktadienis, Velyknaktis- naktis iš šeštadienio į sekmadienį. Kodėl ši savaitė vadinama Didžiąja? Todėl, kad per ją paminimi didieji mūsų tikėjimo slėpiniai. Šv. Paulius sakė: „Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mano tikėjimas ir viltis.“

Ypač tu­ri­nin­gai iš­gy­ven­da­mi Di­dži­ą­ją sa­vai­tę, pa­si­ner­da­mi į Die­vo Mei­lės slė­pi­nį, tu­ri­me ga­li­my­bę iš tik­rų­jų at­nau­jin­ti mū­sų gy­ve­ni­mą, at­nau­jin­ti mū­sų ti­kė­ji­mą.