Marijampolės marijonų gimnazija
Gimnazistams – J. Giedraičio fondo stipendijos

Gimnazistams – J. Giedraičio fondo stipendijos

   Birželio 20 dieną Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko Juozo Giedraičio vardo stipendijų įteikimo iškilmės. Ceremonija prasidėjo garbės svečių pristatymu,  Lietuvos valstybės himnu, bendra malda, kuriai visus pakvietė gimnazijos kapelionas Mindaugas. Po to žodį apie J. Giedraičio fondą bei jo skiriamos stipendijos moksleiviams reikšmę tarė šio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas Vainius. Jis taip pat supažindino iškilmių dalyvius su   Juozo Giedraičio biografija. Šis žmogus nuoširdžiai puoselėjo  lietuvybę ir krikščioniškąsias vertybes, didžiąją gyvenimo dalį būrė tautiečius išeivijoje, JAV. Jo pastangų dėka vaisingai dirbo Tautos fondas. Mūsų gimnazistai dalyvavo šio fondo projekte įsteigtoms stipendijoms gauti ir įvykdė komiteto nustatytas sąlygas – rašė rašinius, skirtus monsinjoro K.Vasiliausko  100 metų ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 50 metų sukaktims paminėti. J. Giedraičio fondo stipendijos paskirtos šiems mokiniams – D. Grybauskaitei, E. Barkauskaitei, G. Maliauskaitei, I. Žukaitytei, J. Dulinskaitei, K.Enziulytei, M.Stralkutei, P. Jablonskytei, R. Nedzinskaitei ir V. Tiškevičiui. Jas gimnazistams įteikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė ir gimnazijos kapelionas Mindaugas Martinaitis.

Po stipendijų įteikimo muziejininkė Ramunė apžvelgė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos veiklą per 50 metų. Mokiniai sužinojo apie  Kronikos leidybą Lietuvoje ir Vakaruose, jos  platinimą  laisvajame pasaulyje, kuris  sujungė šiapus ir anapus geležinės uždangos žmones, neabejingus  žodžiams Dievas ir Tėvynė.  KGB persekiojimai, areštai, lageriai ir tremtys neįstengė nugalėti tikėjimo, pareigos jausmo savo Tėvynei ir jos laisvei. Per visą Kronikos leidybos laikotarpį jos leidėjai, platintojai ir talkininkai buvo uoliai persekiojami sovietų represinių struktūrų, baudžiami laisvės atėmimo bausmėmis. Net ir sudėtingomis darbo sąlygomis Kronikos leidyba nenutrūko. Per 17 metų išėjo 81 Kronikos numeris. Tai buvo ilgiausiai be pertraukos ėjęs pogrindžio leidinys Sovietų Sąjungoje. 2021 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pripažino Kroniką regioninės-europinės reikšmės dokumentu ir įrašė į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.

Iškilmių metu dalyvius džiugino muzikos mokytojos Jurgitos Stražnickaitės ir jos mokinių paruošta meninė programa –   solisto Bernardo  Kriščiūno  ir gimnazijos choro atliekami kūriniai.

Stipendijų įteikimo renginio koordinatorė ir vedėja  – gimnazijos Direktoriaus pavaduotoja Jolita Karpavičienė.