Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Istorijos pamoka, skirta Knygnešių dienai paminėti

Kovo 16 d. vyko istorijos pamoka, skirta Knygnešių dienai paminėti.

Pamokoje lankėsi Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas gerb.

KUBILIUS, kuris gimnazistams pasakojo apie kun. marijono Kristupo

Švirmicko, kaip knygnešio, švietėjo, Irkucko tremtinių sielovadininko veiklą .

Šis kunigas už draudžiamos literatūros platinimą buvo ištremtas į Sibirą, kur

tapo didžiausios pasaulyje parapijos ganytoju. Kai po amnestijos jam buvo

leista grįžti į Tėvynę, kunigas savo valia pasiliko tremtinių kunigu, o 1855 metais

buvo paskirtas nuolatiniu Irkutsko klebonu .

2014 metų spalio 30-ąją Varnupių kaime, netoli Daukšių, atidengtas

skulptoriaus Algimanto Sakalausko sukurtas koplytstulpis-paminklas šiam

iškiliam knygnešiui ir švietėjui atminti.

 Už pamoką dėkojame istorijos mokyt. Laimai Grinkienei .

P1130843P1130845P1130847P1130850P1130852P1130856P1130862