Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
Marijonų gimnazijoje - atvira integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka

Gyvenime reikia stengtis aplenkti ne kitus,
o patį save. (M. D. Bebkovas)

Strateginiuose švietimo dokumentuose nurodomas tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje (Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006–2012).

Marijampolės marijonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Raškevičienė jau daug metų domisi pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos sąsaja, ypač 4-osios ir 5-osios klasės.
Anot jos, kad vaikas sėkmingai adaptuotųsi 5-ojoje klasėje, turi būti aiškus programų perimamumas. Jis neįmanomas be dialogo tarp dalykinės sistemos ir pradinių klasių mokytojų. Kadangi į Marijonų gimnaziją įstoja mokiniai iš įvairių mokyklų, todėl jau tapo tradicija pasibaigus 1-ajam mokymosi pusmečiui susitikti su Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojais ir aptarti 5-okų adaptacijos sėkmingumą.
Kiekvienais metais iš anksto ruošiamasi, ieškoma kuo įvairesnių ir naudingesnių mokytojų susitikimo formų. Tačiau pagrindinis uždavinys visada išlieka tas pats – padėti penktokėliui, kad jis nepasiklystų sudėtinguose ugdymo programų labirintuose, aptarti, kokius dėstymo metodus ir būdus  pasirinkti, kad mokinys nejustų slenksčio pereidamas prie pagrindinio ugdymo programos.
Atskiri mokomieji dalykai suteikia mokiniams daug teorinių ir praktinių žinių, bet kai per vieną pamoką jungiami keli skirtingi dalykai, tuomet gali pamatyti ypatingą mokinių susidomėjimą ir suvokimą, kaip jungti teorines žinias į visumą, taikyti jas praktikoje. Dar įdomiau integruoti pamokas, kurios savo turiniu nėra labai artimos: pavyzdžiui, lietuvių kalba ir matematika.


p1130228p1130233p1130244p1130246p1130253p1130270p1130287                     Todėl vasario 22 d.  Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams ir buvo parodyta viena tokia integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Parduotuvėje" 5-ojoje klasėje. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Raškevičienė pamoką vedė drauge su matematikos mokytoja metodininke Aušra Beinakaraitiene. Šios pamokos tikslas – atskleisti lietuvių kalbos ir matematikos integravimo galimybes ugdant mokinių kompetencijas bendraujant ir bendradarbiaujant. Abu šiuos mokomuosius dalykus sieja bendras bruožas  – loginis mąstymas. Anot mokytojų, planuodamos ir organizuodamos pamoką, jos ketino parodyti, kad  tekstiniai uždaviniai turi būti sprendžiami taisyklingai, norėjo, kad mokiniai pajustų gebėjimo spręsti tekstinius uždavinius gyvenimiškose situacijose reikalingumą, kad suvoktų, jog  kalbėti ir rašyti taisyklingai reikia kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Abi mokytojos siekė, kad pamoka būtų įdomi ir naudinga mokiniams. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti – skirtingų dalykų integravimas, akcentuojant rezultato praktiškąją – taikomąją pusę.
Pasibaigus pamokai, 5-okams buvo malonu susitikti ir pabendrauti su buvusiais savo pradinių klasių mokytojais, išsipasakoti, kaip jiems sekasi. O svarbiausia - pasidžiaugti, kad jie jau paaugo...
Integruotos pamokos mokiniams duoda daug naudos: leidžia sisteminti informaciją, sieti ją su praktine veikla, didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių ir pačių mokytojų bendradarbiavimą.
Vėliau vyko pamokos aptarimas, kuriame buvo išklausytos įvairios mintys, nuomonės ir atsiliepimai :
,,Stebėta integruota pamoka savita, bet įdomi, nes tokios pamokos gana retos realiame mokytojo gyvenime. Dviejų mokytojų bendras darbas vienoje pamokoje – nauja. Tai gražus ir naudingas derinys. Smagu matyti buvusius savo auklėtinius naujoje aplinkoje, jų augimą.‘‘
,, Pamačiau, kas svarbiausia / aktualiausia / lietuvių k. ir matematikos pamokose. Atkreipsiu dėmesį į tekstinių uždavinių sprendimą, analizę, žodžių taisyklingą kirčiavimą. Naudinga, nes tai gerosios patirties sklaida. Gimnazijoje be galo šilta atmosfera, neprailgo.‘‘
,,Pamoka naudinga, nes puikiai suplanuota, organizuota, aiškūs ir konkretūs uždaviniai, vertinimas ir įsivertinimas. Norėčiau kuo daugiau tokių pamokų. Mačiau, kaip pasikeitę vaikai, kiek paaugę, kaip puikiai dirba grupėse.‘‘


                                                                                                            Levita Kiverienė

Reportažas apie  pamoką.  Žiūrėti  Žinios 02 22